Dinie's Kitchen is onderdeel van Kunstkamer Wijdemeren VOF. Bekijk hieronder onze algemene voorwaarden.


ALGEMENE VOORWAARDEN KUNSTKAMER WIJDEMEREN VOF

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Kunstkamer Wijdemeren VOF, gevestigd te Breukeleveen, KvK-nummer 74989367, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer.

  Partijen zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.

 3. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Opdrachtnemer.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Verkoop

 1. Inbrengvoorwaarde: De verkoper/inbrenger geeft Kunstkamer Wijdemeren VOF toestemming de voor hem voor verkoop in ontvangst genomen roerende zaken te onderzoeken, taxeren en ter verkoop aan te beiden via al haar interne en externe verkoopkanalen. Kunstkamer Wijdemeren VOF heeft het recht zelf te bepalen via welke weg de voor verkoop ingebrachte goederen ter verkoop worden aangeboden.

 2. Garanties inbrenger: Inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderzins gerechtigd is tot het doen van verkopen en vrijwaart hiermee Kunstkamer Wijdemeren VOF voor alle aanspraken van derden. Tevens garandeert inbrenger gerechtigd te zijn tot het doen verkopen conform de Wwft, alsmede geen BTW in aftrek te hebben gebracht.

 3. Verkooptermijn: Objecten eenmaal ter verkoop aangeboden, blijven minimaal 6 maanden exclusief bij Kunstkamer Wijdemeren VOF in verkoop. Terugname binnen 6 maanden, kan alleen als er geen sprake is van een lopend verkooptraject extern of een lopende optie/resevering en dan wel alleen na betaling van verkoper/inbrenger aan Kunstkamer Wijdemeren VOF een commissie van 1/3 deel over het laagst afgesproken verkoopbedrag met per item een minimum van 150 euro van verkoper/inbrenger aan Kunstkamer Wijdemeren VOF.

 4. Verkoopcommissie: In geval van verkoop geldt een verkoopcommissie van 1/3 deel, tenzij anders afgesproken. De verkoopcommissie geldt over het bedrag waarvoor is verkocht.

 5. Extra kosten voor verkoper/inbrenger, indien volgrecht verschuldigd is worden door inbrenger voldaan aan Kunstkamer Wijdemeren VOF. Deze kosten bedragen maximaal 4% van de totale verkoopsom. Voor meer informatie m.b.t. volgrecht verwijzen wij u naar Pictoright.

Artikel 4 – Verkoop in de webshop

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 5 – Aanbiedingen, offertes en prijs in de webshop

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht producten gekocht in de webshop

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Ontruiming

Als Kunstkamer Wijdemeren VOF de opdracht krijgt een woning te ontruimen, behoudt zij zich het recht voor goederen die niet geschikt zijn voor verkoop af te voeren/ te vernietigen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

Kunstkamer Wijdemeren VOF verwerkt uw persoonsgegevens indien noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten, of indien wettelijk verplicht. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de diensten van Kunstkamer Wijdemeren VOF en geschiedt op grond van een wettelijke verplichting:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens
 • Kopie van uw Identiteitsbewijs.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de diensten van Kunstkamer Wijdemeren VOF en geschiedt op grond van uw toestemming en/of het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Kunstkamer Wijdemeren VOF:

 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer.


Artikel 9 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. De prijzen van diensten zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktwaarde. Verhogingen hiervan, die door de Opdrachtnemer niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor verlenging van dienstverlening of overige (soortgelijke) producten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. Facturen, rekeningen of anderszins verschuldigde betalingen moeten binnen 8 dagen na factuur- of afgesproken datum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.

 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van een opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Opdrachtnemer de betreffende bescheiden.

 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 – Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

 4. De startdatum van de dienstverlening wordt in onderling overleg bepaald.

Artikel 14 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 15 – Verzekering en schade

Goederen zijn bij Kunstkamer Wijdemeren VOF niet verzekerd, tenzij anders overeengekomen. Kunstkamer Wijdemeren VOF is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt, zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kunstkamer Wijdemeren VOF en/of de door haar in geschakelde hulppersonen of medewerkers.

Artikel 16 – Eigen risico

Het betreden van de gebouwen of terreinen van Kunstkamer Wijdemeren VOF geschiedt op eigen risico.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Kunstkamer Wijdemeren VOF sluit al haar aansprakelijkheid uit, voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering zich op het standpunt stelt dat er geen sprake is van dekking. Verder sluit Kunstkamer Wijdemeren haar aansprakelijkheid uit voor ieder hoger bedrag dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het geval van dekking zal uitkeren. De procedure van de aansprakelijkheidsverzekering is dit traject qua te volgen procedure leidinggevend.

 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 18 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige goederen, zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Opdrachtnemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten of haar leveringsverplichting van een goed op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen.

 3. Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kunstkamer Wijdemeren VOF is gevestigd en kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Mei 2020